Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Cliënt: de opdrachtgever, niet zijnde een tussenpersoon, die aan Incassobond BV een opdracht verstrekt.
1.2 Debiteur: de schuldenaar van de cliënt.
1.3 Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verricht, waaronder deurwaarders.
1.4 Vordering: het van de debiteur te vorderen bedrag, daaronder begrepen de kosten en rente.
1.5 Betaling: onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Incassobond BV of aan cliënt, een door de debiteur tegenover cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Incassobond BV verstrekte opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is of wordt afgeweken.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht door Incassobond BV

3.1 Een aan Incassobond BV verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit aan de cliënt is bevestigd of wanneer Incassobond BV is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
3.2 Incassobond BV is gerechtigd een opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 4. Werkzaamheden

4.1 Cliënt machtigt Incassobond BV om in haar naam alle benodigde werkzaamheden te verrichten die naar het inzicht van Incassobond BV noodzakelijk zijn, waaronder het zowel schriftelijk als telefonisch sommeren van de debiteur, het voeren van een buitengerechtelijke.
4.2 De werkzaamheden in de gerechtelijke fase en de executoriale fase zullen uitsluitend geschieden na toestemming van de cliënt en uitgevoerd worden door een derde partij.
4.3 Het staat Incassobond BV vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels, zodra Client hier toestemming voor heeft gegeven.
4.4 In het geval dat Incassobond BV de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.
4.5 Incassobond BV scant ontvangen stukken in. Originele stukken worden niet aan cliënt overlegd, tenzij anders is overeengekomen.
4.6 Incassobond BV is niet gehouden de juistheid van de door cliënt verstrekte gegevens te controleren. Cliënt staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en staat er voor in dat een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Incassobond BV berekent voor de door haar verrichtte buitengerechtelijke werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2 Wanneer de debiteur een vordering geheel niet betaalt, dan brengt Incassobond BV haar tarief niet in rekening aan de cliënt.
5.3 Wanneer de debiteur een vordering gedeeltelijk betaalt, dan is Incassobond BV gerechtigd haar tarief door te belasten aan de cliënt, welk bedrag niet meer zal bedragen dan het door de debiteur betaalde bedrag.
5.4 Wanneer de debiteur een vordering geheel betaalt, inclusief het tarief, dan belast Incassobond BV het door debiteur betaalde tarief door aan de cliënt.
5.5 Alvorens tussenpersonen opdrachten te geven in de gerechtelijke en de executoriale fase is Incassobond BV gerechtigd te vorderen, dat de cliënt een door Incassobond BV te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de door tussenpersonen te maken kosten. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Incassobond BV niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
5.6 De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet (geheel) op de debiteur kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de debiteur zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen.
5.7 Incassobond BV heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase ook aan de cliënt in rekening te brengen, indien de cliënt met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt of Incassobond BV ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
5.8 Incassobond BV werkt op basis van no cure no pay. Incassobond BV berekend geen provisie of anderszins kosten door aan de cliënt. Incassobond BV is derhalve gerechtigd om de rente ten opzicht van de vordering in te houden op de afrekening richting cliënt als zijnde prestatiebonus.

Artikel 6. Beëindiging of opschorting van de opdracht door Incassobond BV

6.1 Incassobond BV is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien: – de cliënt wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn dat de cliënt niet aan haar verplichtingen zal voldoen, of; – er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van cliënt, of; – blijkt dat de cliënt onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt, op grond waarvan Incassobond BV de opdracht niet zou hebben aanvaard, of; – de cliënt buiten Incassobond BV om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of; – de cliënt Incassobond BV ondanks verzoek zonder instructies laat.
6.2 Indien cliënt en niet deugdelijk dossier indient bij Incassobond BV dan is Incassobond gerechtigd om de misgelopen incassokosten aan cliënt door te belasten. – Incassobond BV bepaald op basis van hoor en wederhoor of een dossier deugdelijk is of niet.

Artikel 7. Intellectuele rechten

7.1 Incassobond BV behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake van onder meer door haar verstrekte exploten, dagvaardingen, processtukken en berekeningen. Deze rechten blijven aan Incassobond BV toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
7.2 Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de cliënt een boete van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
9.2 Indien de factuur niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de cliënt naast de hoofdsom tevens verschuldigd rente vanaf de vervaldatum, gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Incassobond BV is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de cliënt aan haar verschuldigd is.
9.5 Indien er meerdere cliënten zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Incassobond BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
10.2 Incassobond BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zijn verricht.
10.3 Door Incassobond BV wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.
10.4 De aansprakelijkheid van Incassobond BV is beperkt tot de aan cliënt in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Incassobond BV en haar cliënt is Nederlands recht van toepassing.
11.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.

Algemene voorwaarden van incassobureau Incassobond BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 60201207, statutair gevestigd te Gendringen en kantoorhoudende te 7006 RE , Doetinchem aan de Edisonstraat 84. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 11 Maart 2014.

Neem direct contact op

9 + 11 =